“ชมรมพิทักษ์ทะเล” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ “ชมรมพิทักษ์ทะเล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562
อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เล่าให้ฟังว่า…ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในเขตมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการปัญหาขยะทะเล (Marine debris) ตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs: Reduce (ลดใช้), Reuse (ใช้ซ้ำ), และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “โครงการหอพักสีเขียว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อการให้ความรู้ถึงผลกระทบของขยะทะเลที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การส่งเสริมการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ของขยะเหล่านี้ ในลักษณะกิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อการรณรงค์ สื่อสาร ควบคู่กับกิจกรรมการสำรวจการคัดแยกขยะก่อนและหลังกิจกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการคัดแยกขยะภายในหอพัก และในปีที่ผ่านมาได้เกิดกิจกรรม Wash Station (Plastic Bag Wash station) เพื่อถ่ายทอดความรู้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของขยะ (ถุงพลาสติก) ต่อยอดไปยัง ชุมชนชายฝั่งทะเล จ.นครศรีธรรมราช และผู้ที่สนใจต่อไป