สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ความเชี่ยวชาญ- Synthesis and modification of Biomaterials; Hydroxy/Fluoro Apatite and sol-gel derived Bioactive Glass for biomedical application
- Porous materials with hierarchical porosity by using polymer or surfactant porous material for environmental application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2979, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2979, 2005
E - mailupsorn.bo@mail.wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Molecular switches
-Applications of spin crossover materials
-Molecular metal clusters
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2094, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2094, 2005
E - mailhdavid@mail.wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Light harvesting Ru and Zn complexes
-Redox studies of functional materials
-Magnetic nanoparticles
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2100, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2100, 2005
E - mailkphimpha@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Adsorption and thermodynamic studies for dyeing of textileswith natural dyes
-Structural modification of natural dyes and/or surface modification of fibers for improving the dye uptake onto fibers
-Biosorption of dye removal from textile effluents using low cost absorbents
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2041, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2041, 2005
E - mailcmontra@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Natural product chemistry in plants and microorganisms
-Bioactive compound isolation, structure determination, and evaluation the bioavailability of the pure compounds responsible for the biological activities such as anti-oxidation,anti-inflammation and antifungal activity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2090, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2090, 2005
E - mailpworrapo@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Atom & Molecule Modelling for education
-Agent-based modeling
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2096, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2096, 2005
E - mailkkowit@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Miniaturized flow system
-Biosensor
-Environmental analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2082,0-7567-3293, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2082,3293, 2005
E - mailparawee.ra@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Hydration structure and dynamics of ions in aqueous solution by QM/MM MD simulations
-Theoretical study of molecular structures of metal oxide complexes
-Molecular interactions of protein-substrate complexes
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2042, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2042, 2005
E - mailapirak.pa@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Alternative energy (biofuel)
-Chemical education
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2046, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2046, 2005
E - mailwhathaic@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Electrochemical sensors and biosensors
-Electrocatalyst for water splitting
-Nanomaterials
-2D and 3D materials
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2980, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2980, 2005
E - mailSujittra.po@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Metal Organic Frameworks (MOFs)
-Synthesis and characterization of new MOFs materials
-Functionalisation of MOFs for a specific application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2906, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2906, 2005
E - mailchompoonoot.na@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Natural Products Chemistry
-Biological Activity (Antioxidant, Antibacterial, Alpha-Glucosidase Inhibition)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2099, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2099, 2005
E - mailcholpisut.ta@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Use of natural products from seeds of Arecaceae family
-Elucidation of chemical compounds from seeds of Arecaceae family, including purification by chromatography
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2089, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2089, 2005
E - mailspilan@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-จลศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาว่องไว
-การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุทางนิวเคลียร์
-การปรับปรุงหมู่ฟังชันก์และคุณสมบัติของวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุกักเก็บพลังงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2045 , 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2045,2005
E - mailkotchaphan.kn@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอินทรีย์ปริมาณน้อย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2005
E - mailpiyaluk.nu@wu.ac.th