โครงการวิจัยทุนภายใน


ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัยผู้ร่วมวิจัย
1การศึกษาโครงรูปทางชีวภาพของโมโนเอมีนลีแกนด์ในเอนไซม์โรโนเอมีนออกซิเดส บี เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการออกแบบยาโรคพาร์กินสันผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
2การประยุกต์ใช้ตัวดูดซับจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับอนุภาคโลหะนาโนที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากพืชสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยารีดักชันเพื่อฟอกจางสีย้อมในน้ำผศ. ดร. ภารวี รัตนกิจ
3การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดที่ปรับปรุงความเอนเอียงของการแจกแจงกำลังแบบขยายอ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
4การศึกษาพฤกษเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชกระชายเขาหินปูนผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
5องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งขี้มอดอ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
6การคัดแยกไวรัสที่ติดเชื้อแบคทีเรีย (แบคเทอริโอเฟจ) และการศึกษาประสิทธิภาพของไวรัสในการทำลายไบโอฟิล์มของเชื้อดื้อยาอะซีนีโตแบคเตอร์ บอแมนนิอายอ.ดร.พิชญาภัค  วินทะชัย
7การประเมินรูปแบบพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียมอ.ดร.นภารัตน์  สุทธิเดช
8พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากโมลิบดีนัมคาร์ไบด์บนเมนเบรนคาร์บอนที่มีรูพรุนเพื่อใช้ในกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยไฟฟ้าในการผลิตไฮโดรเจนอ.ดร.สุจิตรา  ภู่ระหงษ์
9การสร้างแผนการทดลอง weighted D-optimal ด้วยค่าเฉลี่ยเรขาคณิตผศ.ดร.วนิดา  ลิ่มมั่น
10การให้คะแนนเรียงความภาษาไทยแบบอัตโนมัติด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าอย่างง่ายผศ.ดร.โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์
11การกำหนดราคาอเมริกันออปชันบนสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้แบบจำลองสโตแตสติกของผลตอบแทนความสะดวกและปัจจัยด้านฤดูกาลอ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ และ รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
12รูปแบบการเติบโต และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาจวดในบริเวณอ่าวทองคำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี
13ผลของสารช่วยติดสีและสภาวะการย้อมของเส้นไหมอีรี่ด้วยสีครั่งผศ.ดร.มนตรา  ไชยรัตน์
14การอับดับบางส่วนบนรหัสเชิงเส้นที่ถ่วงน้ำหนักการวัดระยะจากกราฟจำกัดระบุทิศทางผศ.ดร.พิเชษฐ์  จิตต์เจนการ
15ผลของการใช้สารน้ำที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมาเย็นร่วมกับยาซิสพลาตินในการเหนี่ยวนำเซลล์มะเร็งในช่องปากที่ดื้อยาให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสอ.ดร.พิมพ์ชนก  พิมพ์ทนต์
16การศึกษาสมบัติบางประการของการกระจายเศษส่วนต่อเนื่องผศ.ดร.จรรยารักษ์  ทองสมพร
17บนสมการไดโอแฟนไทน์  3x + p5y = Z2อ.ดร.กิตติพงษ์  ไหลภาภรณ์
18สถานะแม่เหล็กของเหล็ก (II) และเหล็ก (III) ในเบอริล สาเหตุที่ทำให้เกิดสีฟ้าในอความารีนผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
19การจำลองผลผลิตพืขที่ปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมชายฝั่งด้วยโปรแกรม Aquacropผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ 
20นักวิจัยท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนเพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในลุ่มน้าปากพนัง อ.สุรศักดิ์ สีชุม
21การประเมินคุณภาพดินตะกอนและสัตว์หน้าดินในลุ่มน้ำปากพนัง อ.สุรศักดิ์ สีชุม
22การประเมินความหลากหลายเชิงลึกของราทะเลชั้นสูงในพื้นที่ป่าชายเลน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและศักยภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มอีซี: 3ไฮโดรเลสผศ.ดร. จริยา สากยโรจน์ และ อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
23ลำดับฟีโบนักชีแบบสองขั้วพัลเซทิงอ.ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง อ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ อ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
24แกมมา-กึ่งเนียร์ริง และ แอลเอ-กึ่งเนียร์ริงอ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล และ อ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
25การแจกแจงของขีดจำกัดสำหรับผลบวกสุ่มของกำลังของฟังก์ชันคาบของตัวแปรสุ่ม ของตัวแปรสุ่มอ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ และ อ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
26ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
27ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
28ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยีรศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง