ข้อมูลการได้งานทำของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล รหัส 58

วราวุฒิ สังลี

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ราชา อันดามัน ไดฟ์วิ่ง จำกัด

ปริญญาภรณ์ หลงละเลิง

กำลังหางาน

อนุสรา เขียวแสงนิล

กำลังหางาน

อัยลดา สุวรรณ

เรียนต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฑามาศ กล่อมทอง

ทำเกษตรภายในครอบครัว

สกุลรัตน์ ถินนา

กำลังสมัครเข้าศึกษาต่อ

ปรมินทร์ ภูนฤมิต

กำลังหางาน

ธิวาพร โตเจริญมั่นคง

ธุรกิจส่วนตัว

ศกลรัตน์ แต้มต่อผล

กำลังหางาน

อดิเทพ ชัยเอียด

กำลังหางาน

จิดาภา เขียวขำ

กำลังหางาน

ชฎารัตน์ วงษ์ดนตรี

กำลังหางาน

อรญา หมื่นขำ

กำลังหางาน

ธัญญารัตน์ ภักดี

กำลังหางาน

จิราธิป สวนทอง

กำลังหางาน

รุจิมาศ นุทผล

กำลังหางาน

ชาญณรงค์ หนูเหมือน

กำลังหางาน

รชต สระศรีสุวรรณ

กำลังหางาน