กิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ Marine Science ประจำปีการศึกษา 2563

จัดขึ้นในวันที่ 22กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารปูม้า บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นศ.ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 60 คน  คณาจารย์และนักวิชาการ 15 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมกับคณาจารย์เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณลำคลองและอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562

กิจกรรมภาคสนาม ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติศึกษาเรียนรู้

กิจกรรมภาคสนาม ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการฝึกปฏิบัติวัดคุณภาพน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงเบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดิม) จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. 62 ณ  

1) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยง คุณประเสริฐ ณรงค์ (ณรงค์ฟาร์ม) คุณดนัย และทีมงาน   อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

2) บ่อเลี้ยงปูทะเล กิจการรับซื้อปู และธนาคารปูม้า คุณทักษิณ (คุณคง) และ บ่อเลี้ยงกุ้งธรรมชาติ อ.ทวี และ อ.วินัย ต.ปากพูน อ.ท่าศาลา และการร่วมฟังบรรยายและเรียนรู้ ณ ฟาร์ม Aquaponics และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา โดย รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง

เรียนรู้วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำปากพนัง ณ ไร่จันทรังษี

เรียนรู้วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำปากพนัง ณ ไร่จันทรังษีตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิชาระบบนิเวศสามน้ำ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณฑล