ข้อมูลการได้งานทำของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ รหัส 58

กฤติน เพ็งสกุล

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ วิศวกรรมชีวโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลและการวิศวกรรม สถาบันวิทยสิริเมธี

กษิดาภา ผลประสาร

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชฎารัตน์ ภู่สันติ

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชยพล บุญโชติ

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณิชา ถาวระ

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อโครงการร่วม: คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาการพืช) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดมิสา กะมินสิน

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธราทิพย์ เหมทานนท์

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ สถาบันชีววิทยาโมเลกุล (สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล

ปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวิณี ประภัสสรวัฒนา

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มินตรา หมวดทรัพย์

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิวณัฐ ภุมรินทร์

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวิณี ประภัสสรวัฒนา

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยาวพาณี ลุ้งบ้าน

สถานะปัจจุบัน :ทำงาน

นายอภินันท์ พรหมดนตรี

สถานะปัจจุบัน :ทำงาน

เสาวลักษณ์ บัวพูล

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (วัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

กนกวรรณ บุรีมาศ

สถานะปัจจุบัน : ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัยพจน์ กาญจนวารี

สถานะปัจจุบัน : กำลังรอพิจารณาผลการสอบเข้าเรียนต่อ

นุศศิรา อุ่นเมือง

สถานะปัจจุบัน :ศุกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย