หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

หลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computational Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Computational Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Computational Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณชั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นอย่างดี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรมหาบัณฑิต รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

แนวทางประกอบอาชีพ

1. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
2. งานเอกชน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา เป็นแผนการศึกษา แผน ก

แบบ ก2 ที่เน้นการทำวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี 16 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 22 หน่วยกิต