หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

หลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Computional Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computional Science)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computional Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณอย่างลุ่มลึก

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 รับนักศึกษาที่จบปริญญาโทที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ แบบที่ 2.2 นักศึกษาที่จบปริญญาตรี (เกีียรตินิยมที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50)

แนวทางประกอบอาชีพ

1. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
2. งานเอกชน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ 2.1 ระยะเวลา 3 ปี 135,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ 2.2 ระยะเวลา 5 ปี 225,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา เป็นแผนการศึกษา แบบ 2 ที่เน้นการทำวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยวิชา (หลักสูตร 3 ปี)
1. หมวดวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 16 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

1. หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา 4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 16 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต