ทุนวิทยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยจัดสรรทุนการศึกษาในนาม ทุนวิทยวลัยลักษณ์ ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ทุน โดยรับวิชาเอกละ 1 คน ดังนี้

  1. วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคำนวณ
  2. วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ
  3. วิชาเอกชีววิทยาเชิงคำนวณ
  4. วิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

นักศึกษาทุนวิทยวลัยลักษณ์จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ และได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 5,000 บาท

[button color=”red” size=”small” link=”https://science.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/approved-ประกาศรับสมัครทุนวิทยวลัยลักษณ์-61.pdf” icon=”” target=”true”]รายละเอียดเพิ่มเติม[/button]