กลุ่มดำเนินงาน 5ส กลุ่ม 1

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม
นางสาวนัฏฐากร รวยรวย
นางสาววศินี แซ่ตัน