กลุ่มดำเนินงาน 5ส กลุ่ม 3

ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
นาวสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี
นายวรากร คงมณี
นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฎ์