Home / สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

คณบดี
 

รองคณบดี

ผศ.ดร. จรรยารักษ์  ทองสมพร

E-mail: tjanyarak@gmail.com

Tel. 0-7567-2087

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัฏฐากร  จันทร์สุวรรณ

E-Mail: rnattako@wu.ac.th

Tel: 0-7567-2005-6

นักวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

E-Mail: panchuti@gmail.com

Tel: 0-7567-2056

 

นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

นายวรากร คงมณี

E-mail: Warakon6449@gmail.com

Tel. 0-7567-2080

นักวิชาการสาขาฟิสิกส์

นางสาว ธิถิญานันท์  บุญผาสุข

E-mail: sboonphasuk@gmail.com

Tel. 0-7567-2947

นักวิชาการสาขาเคมี

นางสาว วศินี  แซ่ตัน

E-mail: wasinee.sa@mail.wu.ac.th

Tel. 0-7567-2039

นักวิชาการสาขาชีววิทยา

นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ

E-Mail: psupapor@mail.wu.ac.th

Tel: 0-7567-2036

พนักงานธุรการ

นางสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี

E-Mail: pputtach@wu.ac.th

Tel: 0-7567-2005-6

เจ้าหน้าที่โครงการ

(โอลิมปิกวิชาการ)

นางสาว พิชญาภา  จารุเกียรติกุล

E-Mail: palmphitchayapa@gmail.com

Tel: 0-7567-2051

เจ้าหน้าที่โครงการ

(JSTP)

นางสาว เกศินี  มาศคีรีวงศ์

E-Mail: Kesinee.mas@gmail.com

Tel: 0-7567-2051

ผู้ช่วยสอนสาขาเคมี

ดร. ไรนา  ปันตะ

E-Mail: raina.pa@wu.ac.th

Tel: 0-7567-2489

ผู้ช่วยสอนสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

นาย ธวัชชัย  บัวทิพย์

E-Mail: thawatchai.bu@wu.ac.th

Tel: 0-7567-2084

 

 

าที่บริหารงานทั่วไ

นักงานธุรก