ศูนย์ความเป็นเลิศ

บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขา โดยเป็นงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย และงานวิจัยที่เกิดจากความชำนาญและความสนใจเฉพาะด้านของบุคลากรในสำนักวิชา โดยข้อมูลด้านงานวิจัยของสำนักวิชาโดยย่อมีดังต่อไปนี้

 

  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี
    Functional Materials and Nanotechnology Center of Excellence (FuNTech)
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    (Center of Excellence in Plasma Science and Electromagnetic waves)
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
    (Center of Excellence for Ecoinformatics)