กิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2562-2563

กิจกรรมไหว้ครู สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ Marine Science ประจำปีการศึกษา 2563
จัดขึ้นในวันที่ 22กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารปูม้า บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นศ.ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 60 คน คณาจารย์และนักวิชาการ 15 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช