5ส Green สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการ 5 ส
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 กลุ่ม

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม
นางสาวนัฏฐากร รวยรวย
นางสาววศินี แซ่ตัน

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม

ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
นาวสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี
นายวรากร คงมณี
นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฎ์

อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
นางสาวสุวภัทร บุญผาสุข
นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
นายณัฎฐกฤติ ว่องธนกฤต

บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม

ส1 : สะสาง

คือ การบริหารจัดการให้มีของเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดเก็บของที่จำเป็นต่อการใช้งานให้เป็นหมวดหมู่ ของที่ไม่จำเป็นให้ขจัดออกไปโดยการขายหรือทำลาย

ส2 : สะดวก

คือ การจัดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด

ส3 : สะอาด

คือ การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ทุกจุด ทุกซอก ทุกมุม และขณะทำความสะอาด ผู้ทำจะต้องตรวจสอบหาความผิดพลาดไปด้วย

ส4 : สร้างมาตรฐาน

คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป

ส5 : สร้างวินัย

คือ การสร้างพฤติกรรมในการทํางานวิธีคิด /วิธีทํางาน /วิธีตัดสินใจ ตาม ส1-ส4 อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิถีชีวิตในการทํางานหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดความสําเร็จทียั่งยืน

  

หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีระบบบริหารงานเป็นของตนเองซึ่งเป็นการบริหารที่อิสระจากระบบราชการ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนในด้านของการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้หน่วยพัฒนาองค์กรดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเครื่องมือคุณภาพหลากหลายตัว อาทิเช่น เครื่องมือการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ของกรมอนามัย เครื่องมือการประเมินสุขภาวะ 4 มิติ ขององค์การอนามัยโลก หรือเครื่องมือความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผลจาการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          เครื่องมือ 5 ส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือคุณภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เครื่องมือ 5 ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
 

 

          จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5 ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่กับเครื่องมือคุณภาพอื่นๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส Green Sci

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน สะดวก และปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลากร เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  3. บุคคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

  1. บุคคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการ 5ส มาใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและทั่วถึง บนมาตรฐานเดียวกันจนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
  2. ผลการประเมิน 5ส Green ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
  3. มีการประเมินตนเองทุกๆ 2 เดือน และมีผลการประเมินในระดับดีมาก
  4. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้าน 5 ส Green ในที่ประชุมของสำนักวิชาทุกเดือน
  5. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้าน 5 ส Green อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม เช่น การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน การลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัติกิจกรรม 5ส ภายในสำนักวิชาฯ

แผนผังโต๊ะทำงาน ห้องธุรการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

แผนผังห้องทำงานอาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

*ห้องทำงานอาจารย์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของตามข้อจำกัดของพื้นที่ในแต่ละห้อง

รางวัลการตรวจประเมิน 5ส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์