โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ) ระหว่างวันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 33 คน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 4 - 22 มีนาคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วม 5 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 135 คน กำหนดการเข้าค่าย 3 ชีววิทยา ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติระหว่างวันที่ 5 -10 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการเข้าค่าย 3 คณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
กำหนดการเข้าค่าย 3 เคมี ระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี