ลักษณะทุน ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน และระยะเวลาการให้ทุน

     ลักษณะทุน   

          เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ หลักสูตร
    นานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา  ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

    ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน  

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน  (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาผู้รับทุน)

    ระยะเวลาที่ได้รับทุน

          (๑) ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท (แบบ ๑.๑) เป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา  หรือ ๙

    ภาคการศึกษา

          (๒) ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี (แบบ ๑.๒) เป็นเวลา ๔ ปีการศึกษา หรือ ๑๒

     ภาคการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

    ๑  เป็นนักศึกษาทุกสัญชาติ

    ๒  เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ
           ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

    ๓  มีผลการศึกษา ดังนี้

         (๑) ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาโท แบบ ๑.๑

                ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐  ในระบบ

      ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

          (๒) ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี แบบ ๑.๒

               ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ในระบบ

     ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

                    กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ หรือ เทียบเท่า ต้องมีบทความวิจัย
               ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรือฐานข้อมูล Scopus

    ๔ ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาสามัญและนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข สามารถศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา
          ทั้งนี้ กรณีทำงานประจำต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด ก่อนวันทำสัญญากับ
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ๕ ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

เงื่อนไขการรับทุน

    ๑ นักศึกษาลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับทุน

    ๒ นักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
          และบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด

    ๓ นักศึกษาผู้รับทุนต้องทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) นักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย       
          ๑ รายวิชา ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หรือทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant
          ตามที่กำหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการรับทุน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
          ของสำนักวิชา