ลักษณะทุน  ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ระยะเวลาการให้ทุน 

          ลักษณะทุน   

                 เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก๑ และ ก๒ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

          ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน  

                ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน  (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาผู้รับทุน)

          ระยะเวลาที่ได้รับทุน

                ระดับปริญญาโท แผน ก๑ เป็นเวลา ๓ ภาคการศึกษา

                ระดับปริญญาโท แผน ก๒ เป็นเวลา ๖ ภาคการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

         ๑ เป็นนักศึกษาทุกสัญชาติ

         ๒ เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท แผน ก๑ และ ก๒ หลักสูตรนานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ๓ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในระบบ ๔.๐๐  หรือเทียบเท่า

         ๔ ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสามัญแบบมีเงื่อนไข สามารถศึกษาและวิจัยได้เต็มเวลา ทั้งนี้ กรณีทำงานประจำต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด ก่อนวันทำสัญญากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ๕ ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

เงื่อนไขการรับทุน

          ๑ นักศึกษาลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับทุน

          ๒ นักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด

          ๓  นักศึกษาผู้รับทุนต้องทำหน้าที่ทบทวนและสอนเสริมรายวิชานักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย  ๑ รายวิชา ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หรือทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) ตามที่กำหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการรับทุน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักวิชา