ผู้สนใจเข้าศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

  • หลักสูตรมีความนำสมัย
  • มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0
  • บูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการคำนวณและคอมพิวเตอร์อันเป็นทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21
  • นักศึกษาได้ไปฝึกทำวิจัยและเข้าร่วมสหกิจศึกษาในหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นนักวิจัยและนักวิเคราะห์ในสถาบันและองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน
  • รับราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครูวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์