ร่วมมือกับต่างประเทศ

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีดังนี้

มหาวิทยาลัย ประเทศ
University of Hong Kong (Department of Chemistry) ฮ่องกง
IWR University of Heidelberg เยอรมัน
University of Malaya มาเลเซีย
National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน
University of Otago นิวซีแลนด์