5ส Geen SCI

5ส คืออะไร

ส1 : สะสาง
คือ การบริหารจัดการให้มีของเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดเก็บของที่จำเป็นต่อการใช้งานให้เป็นหมวดหมู่ ของที่ไม่จำเป็นให้ขจัดออกไปโดยการขายหรือทำลาย
ส2 : สะดวก
คือ การจัดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด
ส3 : สะอาด
คือ การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ทุกจุด ทุกซอก ทุกมุม และขณะทำความสะอาด ผู้ทำจะต้องตรวจสอบหาความผิดพลาดไปด้วย
ส4 : สร้างมาตรฐาน
คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป
ส5 : สร้างวินัย
คือ การสร้างพฤติกรรมในการทํางานวิธีคิด /วิธีทํางาน /วิธีตัดสินใจ ตาม ส1-ส4 อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิถีชีวิตในการทํางานหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดความสําเร็จทียั่งยืน
 

คณะกรรมการ 5ส ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
คณะทำงาน
ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
คณะทำงาน
ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
คณะทำงาน
ผศ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
คณะทำงาน
นางสาวสุวภัทร บุญผาสุข
คณะทำงานและเลขานุการ
นายวรากร คงมณี
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาววศินี แซ่ตัน
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสุภาพร ผ้าสมบุญ
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี
คณะทำงาน
นางสาวนัฏฐากร รวยรวย
คณะทำงาน
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม
คณะทำงาน
นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์
คณะทำงาน
นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
คณะทำงาน