หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computational Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)

ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Master of Science (Computational Science)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Computational Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณชั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นอย่างดี

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรมหาบัณฑิต รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

 

แนวทางประกอบอาชีพ

1. งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย

2. งานเอกชน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

 

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา เป็นแผนการศึกษา แผน ก

แบบ ก2 ที่เน้นการทำวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
1. หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา 9 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือกเสรี 16หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 23 หน่วยกิต