Home / โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JSTP)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JSTP)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
แนะนำโครงการ คู่มือการรับทุน

 

 
การจัดกิจกรรมค่ายย่อยเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เจ้าภาพ) การจัดประชุมคณะทำงานโครงการ JSTP ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3 – 11 พฤษภาคม 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เจ้าภาพ)
การจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 มีนาคม 2561 – 6 เมษายน 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสอบข้อเขียนเชิงปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนเข้าโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 กลุ่มภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพิจารณาอ่านใบสมัครนักเรียนโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจัดทำฐานข้อมูลใบสมัครนักเรียนโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2560 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสตูล วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2 ตุลาคม 2560 โดยคณะทำงานโครงการ JSTP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์