หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตร

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Physics

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computional Science)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computional Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

การผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและความต้องการของชาติ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 บัณฑิตที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เข้าใจทฤษฎี หลักการ มีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และ บริหารงาน
2 บัณฑิตที่สามารถประยุกต์หลักการฟิสิกส์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยได้
3 บัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากลเพื่อพัฒนานวัตกรรมและแก้ปัญหาท้องถิ่น
4 บัณฑิตที่มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5 บัณฑิตที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ฟังในทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้บริหาร อาจารย์ ในสถาบันของภาครัฐและเอกชน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับด้านฟิสิกส์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 135,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา เป็นแผนการศึกษา แบบ 1.1 ที่เน้นการทำวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์และการสัมมนา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
1. หมวดวิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
(1) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 14* หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสัมนา 1** หน่วยกิต