บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี [Master of Science in Chemistry, MSc (Chemistry)]
  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี [Doctor of Philosophy in Chemistry, PhD (Chemistry)]
  2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(นานาชาติ) (Doctor of Philosophy in Science,International Program)