Previous
Next
Research / Academic Services​
Sci Green
5S Green SCI
POSN
JSTP

Press Release

Scholarships

Education News

ข่าวการศึกษา

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี และได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก “น้องภู” สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาต่อที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2557 สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

Read More »
ข่าวการศึกษา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสถิติประยุกต์ ในงานการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “การเปรียบเทียบเกณฑ์การเลือกค่าเหมาะสมของแผนแบบสำหรับแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง” ซึ่ง นายวรากร คงมณี เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์

Read More »
ข่าวการศึกษา

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนศูนย์ความเป็นเลิศฟิสิกส์ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

Read More »
ข่าวการศึกษา

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นประธานในพิธีมอบเข็มสถาบันให้แก่นักศึกษาทุน โครงการ พสวท. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

Read More »

Research News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ พสวท., ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FunTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More »
ข่าวการศึกษา

อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พร้อมด้วยนักศึกษาเอกเคมีเชิงคำนวณ ชั้นปี 2 และ 3 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ และนางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ อาจารย์และนักวิชาการสาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร. จรรยารักษ์ ทองสมพร หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เผยแพร่บทความวิจัยใน KMITL Science and Technology Journal ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/kmitlstj/article/view/92508

Read More »