Previous
Next
Research / Academic Services​
Sci Green
5S Green SCI
POSN
JSTP

Press Release

Scholarships

Education News

ข่าวการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ ดร. พรรณศิริ ดำโอ อาจารย์ ดร. รศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง และผศ. ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน ในวันที่

Read More »
ข่าวการศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Employing natural reagents from Ma-kham-pom for iron(III) determination in pharmaceutical preparations and

Read More »
ข่าวการศึกษา

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ในด้านต่างๆ และได้มอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ด้านผลงานทางวิชาการและนวตกรรม รางวัล  ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี  

Read More »
ข่าวการศึกษา

  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูตรได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานในการนำเสนอดีเด่นของหลักสูตร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติและประเภทนวัตกรรม โดยได้ทำการประกวดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 201 และ 217 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีผลการตัดสินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

Read More »

Research News

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (เวลาไทย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในต่างประเทศ ได้แก่  นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Octahedral Co(II) Single Ion Magnets” ในงานประชุม “VIC Inorganic Chemistry Symposium 2017”

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (เวลาไทย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ โดยนางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Self-assembled Fe(III) Spin Crossover Materials and Films” ในงานประชุม “RSC Macrocyclic

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

    จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 68 วารสารชั้นนำของโลก ระหว่างเดือนกันยายน คศ. 2016 ถึง เดือนสิงหาคม 2017 ผลปรากฎว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 8

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ  Mr. Samuel Ang ซึ่งเป็น Director of Innovation & Entrepreneurship ของ Temasek Polytechnic Singapore ที่มาเยี่ยมและหารือความร่วมมือกับ ม.วลัยลักษณ์ ในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างนักศึกษาผู้ประกอบการ โดยในช่วงเช้าได้ร่วมหารือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More »