สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พันธกิจของเราคือเราจะพัฒนาผู้นำทางการศึกษาและการวิจัยผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เจ๋งๆ ที่นี่ สำนักวิชาประกอบด้วย 4 สาขาวิชาคือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ มีศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ด้านดังนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่พร้อมที่จะรองรับการหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่จะให้การสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อนักศึกษาของเราได้มีโอกาสดื่มด่ำกับการเรียน ได้รับการพัฒนาตนถึงขีดสุด พัฒนาทักษะความชำนาญจนเชี่ยวชาญ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
ในปีพ.ศ. 2561 นี้ เราจะมีหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เพื่อรองรับนักศึกษาทุน พสวท. และทุนวิทยวลัยลักษณ์ผ่านประสบการณ์การทำวิจัยและคณาจารย์ที่เก่งๆ มาเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
  • หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสอนคุณครูสายพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นสุดยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อให้โอกาสนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถทำงานวิจัยขั้นสูงได้

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราทุ่มเทกับการฟูมฟักนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของเราก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำวิจัยจริงที่โดดเด่น ที่ไม่เหมือนหลักสูตรวิจัยอื่นๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของเราจะเป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีที่มุ่งเน้นการทำวิจัย เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การเขียนบทความ การนำเสนอผลงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 นักศึกษาจะได้ทำวิจัยในสาขาที่สนใจที่ตอบโจทย์ชุมชน และทำโครงงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในสำนักวิชา และไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถเพิ่มการประสบการณ์การเรียนรู้ได้ โดยการไปสหกิจศึกษา การไปทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และการไปทำงานวิจัยร่วมสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
บัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตร 3 ปีเน้นการทำวิจัยที่มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เก่ง นักศึกษาที่เลือกจะเรียนกับเราสามารถคาดหวังได้เลยว่า จะได้อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้และอบรม มีคณาจารย์ที่สุดยอด และได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้กับนักศึกษาจากทั่วโลก ถ้าคุณสนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนกับเรา การทำงานร่วมกัน หรือขอคำปรึกษาในสาชาที่เรามีความชำนาญ กรุณาแวะมาพูดคุยหรือโทรศัพท์ที่สำนักวิชา เราอยากให้ท่านเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำนี้กับเรา

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รักษาการคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6 พฤษภาคม 2561

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดเด่นที่ผลงานวิชาการซึ่งพัฒนาเป็นนวัตกรรม และการวิจัยเชิงลึกเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับสูงทั้งปริมาณ (0.7-1 บทความ Scopus ต่ออาจารย์ต่อปี)  และคุณภาพ (ติดอันดับใน Nature Index)

คณาจารย์วุฒิปริญญาเอกของสำนักวิชาจึงมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัย ของนักศึกษาปริญญา ตรี โท เอก ให้เป็นบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานสร้างสรรค์เป็นทีม

นอกจากนี้สำนักวิชายังทำงานเชื่อมโยงกับโรงเรียน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของประเทศ

รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
29 มีนาคม 2561