สารจากคณบดี

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปัจจุบัน)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พันธกิจของเราคือเราจะพัฒนาผู้นำทางการศึกษาและการวิจัยผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และครุศาสตร์ นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเลเจ๋งๆ ที่นี่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชาดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • หลักสูตรครุศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ที่พร้อมที่จะรองรับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่พร้อมให้การสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาของเราได้มีโอกาสดื่มด่ำกับการเรียน ได้รับการพัฒนาตนถึงขีดสุด พัฒนาทักษะความชำนาญจนเชี่ยวชาญ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานตามทักษะศตวรรษที่ 21
ในปีพ.ศ. 2566 นี้ เรามีหลักสูตรที่สนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มีทุน พสวท. ทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ทุนคนละครึ่ง และ ทุนนักกีฬา โดยนักศึกษาจะผ่านประสบการณ์การทำวิจัยและคณาจารย์ที่เก่งๆ มาเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านกีฬา และ ทุนคนละครึ่ง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงกับคณาจารย์ที่เก่งและมีความสามารถ
  3. หลักสูตรครุศาสตร์  ทุนครุศาสตร์เพชรวลัย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และการฝึกสอนจริงในโรงเรียนชั้นนำ
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ เพิ่มโอกาสให้สามารถทำงานวิจัยขั้นสูงได้
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราทุ่มเทกับการฟูมฟักนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของเราก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำวิจัยจริงที่โดดเด่น ที่ไม่เหมือนหลักสูตรวิจัยอื่นๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของเราจะเป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีที่มุ่งเน้นการทำวิจัย เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การเขียนบทความ การนำเสนอผลงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 นักศึกษาจะได้ทำวิจัยในสาขาที่สนใจที่ตอบโจทย์ชุมชน และทำโครงงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในสำนักวิชา และไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถเพิ่มการประสบการณ์การเรียนรู้ได้ โดยการไปสหกิจศึกษา การไปทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และการไปทำงานวิจัยร่วมสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

บัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตร 3 ปีเน้นการทำวิจัยที่มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เก่ง นักศึกษาที่เลือกจะเรียนกับเราสามารถคาดหวังได้เลยว่า จะได้อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้และอบรม มีคณาจารย์ที่สุดยอด และได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้กับนักศึกษาจากทั่วโลก ถ้าคุณสนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนกับเรา การทำงานร่วมกัน หรือขอคำปรึกษาในสาชาที่เรามีความชำนาญ กรุณาแวะมาพูดคุยหรือโทรศัพท์ที่สำนักวิชา เราอยากให้ท่านเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำนี้กับเรา