หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Science (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Science)

ชื่อย่อ : Ph.D. (Science)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ-สกุลความเชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย์นางมัลลิกา เจริญสุธาสินีAnimal Behavior, Dengue Prediction, Coral Reef Ecology,
Terrestrial Ecology, Smart Agricutlure
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวจริยา สากยโรจน์Marine Mycology, Molecular Fungal Systematics
3. รองศาสตราจารย์นางสาวพิชญาภัค  วินทะชัยMolecular Virology, Antimicrobial Drug Discovery,Bacteriophage
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์Embryonic Stem Cell Differentiation
5. รองศาสตราจารย์นายเสน่ห์ รุจิวรรณMathematical Finance. Stochastic Modeling,Parameter Estimation
6. รองศาสตราจารย์นางสาวจรรยารักษ์ ทองสมพรNumber Theory, Classical Analysis
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาววนิดา ลิ่มมั่นRegression Analysis, Mixture Experimental Design
8. รองศาสตราจารย์นายกิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์Central Limit Theorem
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวประถมจิต  ขจรเจริญกุลLinear Algebra
10. รองศาสตราจารย์นายกฤษณะเดช เจริญสุธาสินีCoral Sensor Network, Machine Learning, AI, IoT, Smart Agriculture, Drone Mapping, Big Data Analytics
11. รองศาสตราจารย์นายชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลMagnetic Materials, Composites and Nanostructures
12. รองศาสตราจารย์นายหมุดตอเล็บ หนิสอPlasma and Electromagnetic Waves
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวพรรณศิริ ดำโอPhysics Education
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวอัปสร บุญยังInorganic Chemistry
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวกชพรรณ กาญจนะChemical Kinetics

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning OutcomePLO)

PLO1 มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ ดำเนินงาน และแก้ปัญหางานวิจัยภายใต้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้อย่างดีเลิศ

PLO2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO3 มีทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการที่เป็นผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ อย่างดีเลิศ

PLO4 มีความสามารถในนำเสนอ อธิบายผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ให้เข้าใจ อย่างดีเลิศ

PLO5 สามารถสื่อสารทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษและมีทักษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณชั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นอย่างดี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2560 หมวด 3 สำหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1   ผู้เข้าศึกษา (สำเร็จปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองโดย สกอ. อย่างน้อย 1 เรื่อง  และแผนการศึกษาแบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษา (สำเร็จปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองโดย สกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง  หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

แผนการศึกษา แผน 1.1 และ 2.1

1)นักศึกษาที่กำลังศึกษาในขั้นปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หากเป็นผู้ที่ได้เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์ และสอบผ่านการวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอกได้

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

แผนการศึกษา แผน 1.2 และ 2.2

1) นักศึกษาที่กำลังศึกษาในขั้นปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หากลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับขั้นในการประเมินผลไปแล้วไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิตและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือมีผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และสอบผ่านการวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอกได้

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรฯ นักศึกษาอยู่ในทั้งสองแผนการศึกษา สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  2. พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานขาย พนักงานที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งบริษัทวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 270,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาไทย)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 345,000.- บาท(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และ 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                48      หน่วยกิต

แบบ 1.2 และ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               72      หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร phd sci
sci phd brochure
sci phd brochure
sci phd brochure
sci phd brochure