ข้อมูลหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษา

ทุน พสวท.

ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21

ทุนคนละครึ่ง

ทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา (รอประกาศประจำปีการศึกษา 2566)

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ทุนการศึกษา

 

ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21

ทุนคนละครึ่ง

ทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา (รอประกาศประจำปีการศึกษา 2566)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Facebook Page ของหลักสูตร