หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) (ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science (Science)

วิชาเอก

  1)   คณิตศาสตร์

เรียนรู้คณิตศาสตร์ทฤษฎีพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติ เป็นต้น เพื่ออธิบายและคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์

2)   เคมี

ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางเคมี ทักษะการทดลอง และการอธิบายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสสารเมื่ออยู่ในสภาวะต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมี การทำนายกลไกของปฏิกิริยา

3)   ชีววิทยา

ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาร่วมกับคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาระบบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมาก

4)   ฟิสิกส์

ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทดลองหรือสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ เพื่อศึกษา อธิบาย และทำนายการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุแม่เหล็ก คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลาสมา ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุและของไหล การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์และเอกภพวิทยา

หลักการจัดการสอน

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้ามีการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนที่ดี เหมาะสม และต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาในการศึกษา ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และเน้นแนวทางการเรียนรู้ของศิษย์ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ เข้าใจทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
  2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์เพื่อการวิจัย หรือการศึกษาต่อ และการทำงานได้
  3. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ฟังในทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการ การสื่อสาร และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันและต่างวัฒนธรรมได้ทุกระดับอย่างดี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครู นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. พนักงาน ลูกจ้าง ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
  3. ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
          1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต
                   1.1) วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
                   1.2) วิชาภาษาอังกฤษ 16 หน่วยกิต
          2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
          3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
          4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
          5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หน่วยกิต
          1) วิชาแกน 67 หน่วยกิต
                   1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 50 หน่วยกิต
                   1.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
          2) วิชาเฉพาะด้าน
                   2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แยกตามวิชาเอก ดังนี้
                             วิชาเอกคณิตศาสตร์ 46 หน่วยกิต
                             วิชาเอกเคมี 48 หน่วยกิต
                             วิชาเอกชีววิทยา 52 หน่วยกิต
                             วิชาเอกฟิสิกส์ 52 หน่วยกิต
                   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แยกตามวิชาเอก ดังนี้
                             วิชาเอกคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต
                             วิชาเอกเคมี 22 หน่วยกิต
                             วิชาเอกชีววิทยา 18 หน่วยกิต
                             วิชาเอกฟิสิกส์ 18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต