หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) (ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science (Science)

วิชาเอก

  1)   คณิตศาสตร์

เรียนรู้คณิตศาสตร์ทฤษฎีพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติ เป็นต้น เพื่ออธิบายและคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์

2)   เคมี

ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางเคมี ทักษะการทดลอง และการอธิบายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสสารเมื่ออยู่ในสภาวะต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมี การทำนายกลไกของปฏิกิริยา

3)   ชีววิทยา

ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาร่วมกับคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาระบบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมาก

4)   ฟิสิกส์

ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทดลองหรือสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ เพื่อศึกษา อธิบาย และทำนายการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุแม่เหล็ก คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลาสมา ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุและของไหล การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์และเอกภพวิทยา

หลักการจัดการสอน

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้ามีการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนที่ดี เหมาะสม และต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาในการศึกษา ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และเน้นแนวทางการเรียนรู้ของศิษย์ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ เข้าใจทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
  2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์เพื่อการวิจัย หรือการศึกษาต่อ และการทำงานได้
  3. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ฟังในทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการ การสื่อสาร และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันและต่างวัฒนธรรมได้ทุกระดับอย่างดี

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครู นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูลในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. พนักงาน ลูกจ้าง ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
  3. ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40หน่วยกิต
          1) กลุ่มวิชาภาษา20หน่วยกิต
                   1.1) วิชาภาษาไทย4หน่วยกิต
                   1.2) วิชาภาษาอังกฤษ16หน่วยกิต
          2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8หน่วยกิต
          3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8หน่วยกิต
          4) กลุ่มวิชาบูรณาการ4หน่วยกิต
          5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4*หน่วยกิต
หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ137หน่วยกิต
          1) วิชาแกน67หน่วยกิต
                   1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์50หน่วยกิต
                   1.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา17หน่วยกิต
          2) วิชาเฉพาะด้าน  
                   2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แยกตามวิชาเอก ดังนี้  
                             วิชาเอกคณิตศาสตร์46หน่วยกิต
                             วิชาเอกเคมี48หน่วยกิต
                             วิชาเอกชีววิทยา52หน่วยกิต
                             วิชาเอกฟิสิกส์52หน่วยกิต
                   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แยกตามวิชาเอก ดังนี้  
                             วิชาเอกคณิตศาสตร์24หน่วยกิต
                             วิชาเอกเคมี22หน่วยกิต
                             วิชาเอกชีววิทยา18หน่วยกิต
                             วิชาเอกฟิสิกส์18หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี8หน่วยกิต