วิจัย / บริการวิชาการ

งานวิจัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข้อมูลแหล่งทุนผลงานวิจัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ศูนย์ความเป็นเลิศ

บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขา โดยเป็นงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย และงานวิจัยที่เกิดจากความชำนาญและความสนใจเฉพาะด้านของบุคลากรในสำนักวิชา โดยข้อมูลด้านงานวิจัยของสำนักวิชาโดยย่อมีดังต่อไปนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

(Center of Excellence for Ecoinformatics)