รางวัลต่างๆของคณาจารย์ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

ปี 2566

 • ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความเกี่ยวพันเชิงจักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของทฤษฎีทางเลือกที่เป็นไปได้นอกเหนือจากทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขานวัตกรรมเชิงพานิชย์ระดับภูมิภาค จากผลงานเรื่อง “ระบบควบคุมการจัดการน้ำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงสำหรับสวนส้มโอทับทิมสยามแบบอัตโนมัติด้วย IoT Sensor Network” จากการประกวดกิจกรรม STSP Innovation Award 2023 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขานวัตกรรมเชิงพานิชย์ระดับภูมิภาค จากผลงานเรื่อง “ระบบควบคุมการจัดการน้ำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงสำหรับสวนส้มโอทับทิมสยามแบบอัตโนมัติด้วย IoT Sensor Network” จากการประกวดกิจกรรม STSP Innovation Award 2023 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566
 • อาจารย์ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

ปี 2565

 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ สสวท. และรับประกาศเกียรติคุณ สสวท. งานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50ปี ในหัวข้อ “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” ในวันที่ 16 มกราคม 2565
 • รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ปี 2565
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ปี 2565” (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022) โดยได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย ปี 2565 จัดขึ้นในเวทีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ปี 2565
 • รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ปี 2564

ปี 2564

 • รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ปี 2564
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ (กลุ่มนวัตกรรม)
  ประจำปี 2564 
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ณ วันที่
  30 พฤศจิกายน 2564 ผลงานเรื่อง “เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยีไอโอที (IoT) ในการรับ-ส่งข้อมูลและระบบแพลตฟอร์ม แมชชีนเลิร์นนิ่ง” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ (กลุ่มรับใช้สังคม)
  ประจำปี 2564
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งใหม่ คือ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2563

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
 • IOP trusted reviewer: a high level of peer review competence (22 กันยายน 2563)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ม.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
 • รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ผลงานเรื่อง “โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลงานดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • The best poster presentation ในงานประชุม Trace Analysis and Biosensor International Symposium I at Prince of Songkhla University, Hat Yai, 10-11 February 2020
 • รางวัลผู้มีผลการทำงานประจำปีระดับ Premium
 • รางวัล The great supporter งาน National Youth’s Innovation Fair 2020
 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2562

 • รางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประเภท รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักวิจัยดีเด่น สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
 • GLOBE STAR Award 2019 for Scientist สสวท. (30 กันยายน 2562)
 • รางวัลผลงานวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รางวัลผลงานสร้างสรรค์ชนะเลิศอันดับหนึ่ง งาน Thailand Research and Innovation
 • รางวัลผลงานวิจัยเด่น Fishery improvement project กรณีศึกษาปูม้า

ปี 2561

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย พ.ศ. 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล
 • รางวัลดีเด่นผลงานด้านการบริการวิชาการประจำปี 2561
 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2560

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • รางวัล DPST Hall of Frame หอเกียรติยศ พสวท. 2560
 • หอเกียรติยศ พสวท. DPST Hall of Fame ประจำปีพ.ศ. 2560
 • รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานบริการวิชาการเด่น

ปี 2559

 • รางวัลประเภทเชิดชู โครงการดีเด่นด้านการบริการวิชาการเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยระบบนิเวศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (28 มีนาคม 2559)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านวิชาการและนวัตกรรม

ปี 2558

 • รางวัลนักเรียนปริญญาเอกในอังกฤษที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ในปี พศ. 2558 (Annual award for academic excellence (Environment)

ปี 2557

 • โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ GLOBE ภาคใต้ ด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปี 2556

 • โล่ห์เชิดชูเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้านผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ สสวท.และส่วนรวม พ.ศ. 2556

ปี 2555

 • รางวัลขวัญใจมหาชน คน มวล. ปี 2555
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตการเกษตร สำนักงาน ก.พ.ร.
 • รางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ภาคใต้ STI Thailand Awards 2012(นวตกรรมสีเขียว- Green Innovation) ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทน.)
 • รางวัลรองชนะอันดับ 2 ประเภทข้าว เรื่องเครื่องอบแห้งข้าวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟแบบปรับกำลังได้ การประกวดนวตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่2555(ภาคใต้) เรื่องเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและเครือข่ายนวตกรรมสายอาชีวศึกษาปี2555(ภาคใต้) เรื่องเครื่องให้ความร้อนโพลิเมอร์ด้วยคลื่นไมโครเวฟจากการอัดฉีด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ปี2555 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีนวตกรรมไมโครเวฟเพื่อการอบแห้งและให้ความร้อน วุฒิสภา
 • รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น จาก “เครื่องอบแห้งสะตอด้วยอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ”

ปี 2554

 • รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัย จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2554

ปี 2553

 • รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2551

 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2551

ปี 2550

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปี 2548

 • รางวัลครูดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2548

ปี 2545

 • รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัย จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2545
 • ทุนมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2545