รางวัลต่างๆของคณาจารย์ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

ปี 2564

 • รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ปี 2564

ปี 2563

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
 • IOP trusted reviewer: a high level of peer review competence (22 กันยายน 2563)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ม.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
 • รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ผลงานเรื่อง “โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลงานดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • The best poster presentation ในงานประชุม Trace Analysis and Biosensor International Symposium I at Prince of Songkhla University, Hat Yai, 10-11 February 2020
 • รางวัลผู้มีผลการทำงานประจำปีระดับ Premium
 • รางวัล The great supporter งาน National Youth’s Innovation Fair 2020
 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2562

 • รางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประเภท รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักวิจัยดีเด่น สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
 • GLOBE STAR Award 2019 for Scientist สสวท. (30 กันยายน 2562)
 • รางวัลผลงานวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รางวัลผลงานสร้างสรรค์ชนะเลิศอันดับหนึ่ง งาน Thailand Research and Innovation
 • รางวัลผลงานวิจัยเด่น Fishery improvement project กรณีศึกษาปูม้า

ปี 2561

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย พ.ศ. 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล
 • รางวัลดีเด่นผลงานด้านการบริการวิชาการประจำปี 2561
 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2560

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • รางวัล DPST Hall of Frame หอเกียรติยศ พสวท. 2560
 • หอเกียรติยศ พสวท. DPST Hall of Fame ประจำปีพ.ศ. 2560
 • รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานบริการวิชาการเด่น

ปี 2559

 • รางวัลประเภทเชิดชู โครงการดีเด่นด้านการบริการวิชาการเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยระบบนิเวศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (28 มีนาคม 2559)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านวิชาการและนวัตกรรม

ปี 2558

 • รางวัลนักเรียนปริญญาเอกในอังกฤษที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ในปี พศ. 2558 (Annual award for academic excellence (Environment)

ปี 2557

 • โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ GLOBE ภาคใต้ ด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปี 2556

 • โล่ห์เชิดชูเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้านผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ สสวท.และส่วนรวม พ.ศ. 2556

ปี 2555

 • รางวัลขวัญใจมหาชน คน มวล. ปี 2555
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตการเกษตร สำนักงาน ก.พ.ร.
 • รางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ภาคใต้ STI Thailand Awards 2012(นวตกรรมสีเขียว- Green Innovation) ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทน.)
 • รางวัลรองชนะอันดับ 2 ประเภทข้าว เรื่องเครื่องอบแห้งข้าวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟแบบปรับกำลังได้ การประกวดนวตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่2555(ภาคใต้) เรื่องเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและเครือข่ายนวตกรรมสายอาชีวศึกษาปี2555(ภาคใต้) เรื่องเครื่องให้ความร้อนโพลิเมอร์ด้วยคลื่นไมโครเวฟจากการอัดฉีด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ปี2555 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีนวตกรรมไมโครเวฟเพื่อการอบแห้งและให้ความร้อน วุฒิสภา
 • รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น จาก “เครื่องอบแห้งสะตอด้วยอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ”

ปี 2554

 • รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัย จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2554

ปี 2553

 • รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2551

 • อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2551

ปี 2550

 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปี 2548

 • รางวัลครูดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2548

ปี 2545

 • รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัย จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2545
 • ทุนมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2545