บุคลากรในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นักวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ