ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์ทางสถิติชีววิทยา, Population genetics, Animal Behavior
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2030, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2030, 2005
E - mailmullica.jn@gmail.com
ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2306, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2306, 2005
E - mailrjantira@gmail.com