รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์