รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา