โครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต (Futuristic Science Research Center) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโครงการที่สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นเพิ่มผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับอนาคต เพิ่มจำนวนบทความ (Publication) ในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อทดสอบกลไกการสนับสนุนนักวิจัยในประเทศให้สามารถผลิตผลงานได้เทียบเท่านักวิจัยในต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ภาระงานที่เน้นการวิจัย และการให้อิสระแต่โฟกัสในการทำงานวิชาการ

ดร.ณัฐพร มาลาหอม
ดร.ยุวันดา อินจงกล