สโลแกนด้านการเรียนการสอน

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล