โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 6 ทุน

    ทุนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี-โท เพื่อสอนในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่คณะอนุกรรมการ สควค. กำหนด
 

ทุนการศึกษาขณะศึกษาระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าใด

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 240,000 บาท ต่อหลักสูตร
  2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อหลักสูตร
  3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัยตามหลักสูตร จำนวน 10,000 บาท ต่อหลักสูตร
  4. ค่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท ต่อหลักสูตร
  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 112,800 บาท/ปี (9,400 บาท/เดือน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี (ไม่เกิน 48 เดือน)

ทุนการศึกษาขณะศึกษาระดับปริญญาโท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าใด

  1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อหลักสูตร
  2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ จำนวน 20,000 บาท ต่อหลักสูตร
  3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัยตามหลักสูตร จำนวน 20,000 บาท ต่อหลักสูตร
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 128,400 บาท/ปี (10,700 บาท/เดือน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (ไม่เกิน 24 เดือน)