หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)(ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Marine Science

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :      ชื่อเต็ม:  วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

                  ชื่อย่อ:   วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Science (Marine Science)

                  ชื่อย่อ:   B.Sc. (Marine Science)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์ (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
 4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
 5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO)

PLO1: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

PLO2: นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

PLO3: นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการวิจัย

PLO4: นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล

PLO5: นักศึกษาสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

PLO6: นักศึกษามีจรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะในการทำงาน

PLO7: นักศึกษาสามารถนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการทั้งด้วยวาจาทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

PLO8: นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

PLO9: นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ และวางแผนเพื่อจัดการปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของหลักสูตร

“ผลิตนักวิชาการทางทะเล มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีดีภาษาอังกฤษ มีจิตสาธารณะ จรรยาบรรณ”

ปรัชญาและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการดำเนินการของหลักสูตร ได้แสดงไว้เบื้องต้น และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้สามารถจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
โดยปลูกฝังให้บัณฑิตมีจิตสาธารณะ และมีจรรยาบรรณ มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (นิเวศวิทยาทางทะเล การจัดการทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์เคมี ธรณีสัณฐาน) รวมทั้งบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล/นักชีววิทยา/นักนิเวศวิทยาทางทะเล
2) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4) นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5) นักภูมิสารสนเทศ
6) นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
7) นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
8) นักวิชาการ ครู อาจารย์
9) นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10) บุคลากรเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) นักวิชาชีพอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600.- บาท

ทุนการศึกษา

 1. ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21
 2. ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนคนละครึ่ง
 3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) / กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มวิชาภาษา

20 หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8 หน่วยกิต

 

(4) กลุ่มวิชาบูรณาการ

4 หน่วยกิต

 

(5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ

4* หน่วยกิต

 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

139 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มวิชาแกน

 

46 หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ

 

64 หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก

 

12 หน่วยกิต

 

(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

 

17 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต