รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู & ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พศ. 2548-ปัจจุบัน)

อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู

อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย