โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

        ทุน พสวท. เป็นทุนในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกตามศักยภาพของนักเรียน โดยผู้ได้รับทุน พสวท. จะได้รับเงินทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้
 
  1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาในประเทศ
 รายการ

ปริญญาตรี (4 ปี)

ปริญญาโท (2 ปี)

ปริญญาเอก (3 ปี)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

112,800 บาท/ปี

(9,400 บาท/ เดือน)

128,400 บาท/ปี

(10,700 บาท/เดือน)

144,000 บาท/ปี

(12,000 บาท/เดือน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จ่ายจริงตามที่สถาบันเรียกเก็บ

ค่าหนังสืออ่านประกอบ

20,000 บาท

(5,000 บาท/ปี)

20,000 บาท

(10,000 บาท/ปี)

45,000 บาท

(15,000 บาท/ปี)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การทำโครงการ/การทำวิจัย*

10,000 บาท

25,000 บาท

30,000 บาท

ค่าคอมพิวเตอร์ (จ่ายครั้งเดียว)

25,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/เสนอผลงานหรือกิจกรรม ณ ต่างประเทศ*

80,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 10)

80,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20)

80,000 บาท

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 ครั้ง)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

375,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้รับทุนชั้นปีที่ 3 ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)

750,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้รับทุนชั้นปีที่ 2 ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน)

1,500,000 บาท

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการไปทำวิจัย ระดับหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ

750,000 (ถัวเฉลี่ยต่อคน)
(สำหรับสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศทุกคน
เพื่อไปทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอกต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)

หมายเหตุ: * ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยต่อคน

2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาในต่างประเทศ เบิกจ่ายตามระเบียบ ก.พ.