นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนัฏฐากร จันทร์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณวิศา พูนผ่าน

เจ้าหน้าที่โครงการ (โอลิมปิกวิชาการ)

นางสาวกวิสรา สังข์ชุม

เจ้าหน้าที่โครงการ (JSTP)