เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2005, 0-7567-2006
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2005, 2006
E - mailnantaporn.wc@wu.ac.th
นางนัฏฐากร จันทร์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2005, 0-7567-2006
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2005, 2006
E - mail rnattako@wu.ac.th
นางสาววรรณวิศา พูนผ่าน
เจ้าหน้าที่โครงการ (โอลิมปิกวิชาการ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2051, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2051, 2005
E - mailwanwisa.po@wu.ac.th
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม
เจ้าหน้าที่โครงการ (JSTP)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2051, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2051, 2005
E - mailkawisara.sa@wu.ac.th