เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2005, 0-7567-2006
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2005, 2006
E - mail nantaporn.wc@wu.ac.th
นางนัฏฐากร จันทร์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2005, 0-7567-2006
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2005, 2006
E - mail rnattako@wu.ac.th
นางสาวธนพร เจริญพร
เจ้าหน้าที่โครงการ (โอลิมปิกวิชาการ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2051, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2051, 2005
E - mailj.thanaporhn@gmail.com
นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์
เจ้าหน้าที่โครงการ (JSTP)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2051, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2051, 2005
E - mail Kesinee.mas@gmail.com
Facebook Comments