นางสาวกมลรัตน์ หวันบะหยอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนัฏฐากร จันทร์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณวิศา พูนผ่าน

เจ้าหน้าที่โครงการ (โอลิมปิกวิชาการ)

ว่าที่ ร.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ทองรัก

เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต