โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)

นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563 กลุ่มภาคใต้

การจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563 กลุ่มภาคใต้
กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์โครงการ JSTP รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2563 แบบ online โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Google classroom
การแสดงของ JSTP รุ่นที่ 22 และรุ่นพี่ การจัดทำเป็นวีดีโอและเปิดโดยการใช้โปรแกรม Zoom