รางวัลต่างๆของนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ปี 2565

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Oral presentation ในด้าน Chemistry 1 (Inorganics, Physical Chem. and Material Chem.) จากงานประชุม DPST2022 Conference on Science and Technology เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Best Oral presentation ในด้าน Biology 1 ( Plants and Animals) จากงานประชุม DPST2022 Conference on Science and Technology เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
 • รางวัล Best Oral Presentation session 1 : Biology จากกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการ International Virtual Conference on Smart Education เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Oral presentation ในด้าน Biology 3 (Cells and Microbiology) จากงานประชุม DPST2022 Conference on Science and Technology เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
 • รางวัลมาตรฐานระดับเงิน จากงานมอบผลรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี อ.ภูสิต ห่อเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • “ชมรมพิทักษ์ทะเล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมี อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
 • รางวัล Best Oral Presentation session 2 : Chemistry จากกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการ International Virtual Conference on Smart Education เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
 • รางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 เมษายน 2566
 • รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566
 • รางวัล Best Oral Presentation Award สาขาวิชาเคมี ประจำห้องที่ 1 ในหัวข้อ “The influence of temperature on thermal degradation of anthocyanin dye extracted from Leum Pua black rice (Oryza sativa L.)” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2566 DPST CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY 2023 (DPSTCON2023) เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 KHAO YAI CONVENTION CENTER อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
 • รางวัล Best Oral Presentation session 3 : Mathematics and statistics จากกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการ International Virtual Conference on Smart Education เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
 • รางวัล Best Oral Presentation session 4 : Phisics จากกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการ International Virtual Conference on Smart Education เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
 • รางวัล Best Oral Presentation session 5 : Marine Science จากกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการ International Virtual Conference on Smart Education เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
 • รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566
 • รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 เมษายน 2566
 • รางวัลชนะเลิศ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566
 • รางวัลชนะเลิศ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 เมษายน 2566
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566
 • รางวัล Best Poster Presentation Award สาขาวิชาเคมี ประจำรอบที่ 1 ในหัวข้อ “The Investigation of the Hydrogen Bond Formations of Polybenzoxazines Using Molecular Dynamics Simulations” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2566 DPST CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY 2023 (DPSTCON2023) เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 KHAO YAI CONVENTION CENTER อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Pitching ภายใต้โจทย์ : Science-Based Innovationในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2566 DPST CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY 2023 (DPSTCON2023) เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 KHAO YAI CONVENTION CENTER อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ปี 2564

 • รางวัล Young Rising Stars Of Science Award 2021 ระดับ Gold Prize ภาควิชาเคมี ในงาน The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation (STT47) โดยมี รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ALCOB COOPERATIVE PROJECT (APC) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม- ธันวาคม 2564
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 “ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น” ในงาน สหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษา และเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไป
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ “รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทโครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาฯ” ในงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 โดยไปสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลระดับทอง จากงานมอบผลรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยมี อ.ภูสิต ห่อเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • นายกาจบดี ผลิผล
 • นางสาวณัฐวดี รักษ์สกุล
 • นายปรินทร รัตนพันธ์
 • นางสาวรัตติกาล พันกาแด
 • นางสาววิชุดา มโนรินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14 ในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (Siam Physics Congress 2022)
 • ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
 • รางวัลเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 เจ้าของผลงาน อุปกรณ์สกัดสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนอะโรมาติกในน้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
 • รางวัลเหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 เจ้าของผลงานการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยถ่านกัมมันต์ร่วมกับอนุภาคนาโนทองเพื่อใช้ตรวจวัดเมทิลพาราเบนในเครื่องสำอาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ภู่ระหงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ “การตรวจวัดไฮดราซีนโดยใช้ขั้วไฟฟ้ากลาซซี่คาร์บอนที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วย วัสดุผสมอนุภาคนาโนแพลเลเดียม-โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์”
 • ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ ปี 2565
 • ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี
 • รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ประกวดแนวทางแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน ชื่อผลงาน Coastal Erosion Prediction Model (CEPM) ซึ่งจัดโดย Hackathron Thailand ชื่อโครงการ Beach Hack เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 • รางวัลยอดเยี่ยม นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์