หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Master Program in Science (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Science (Science)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Science)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการชื่อ-สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา

1. รองศาสตราจารย์นางมัลลิกา เจริญสุธาสินี

-Ph.D. (Ecology, Evolution and Marine Biology) University of California at Santa Barbara, USA,2541

-MA (Biological Sciences) University of California at Santa Barbara, USA, 2539

-วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวจริยา สากยโรจน์

-ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548

-วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543

-วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวพิชญาภัค  วินทะชัย

-ปร.ด. (Molecular Genetics and Genetic Engineering, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายนิยม กำลังดี

– Ph.D. (Molecular Genetics), University of Adelaide, Australia, 2551

-วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537

-วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529

5. อาจารย์นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

-Ph.D. (Biomedical Science), Drexel University, USA, 2556

-M.B. (Engineering Biotechnology), University of Pennsylvania, USA, 2550

-วท.บ. (Biological Science), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

6. รองศาสตราจารย์

นายเสน่ห์ รุจิวรรณ

-Dr. rer. nat. (Mathematics), University of Heidelberg, Germany, 2551

-วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวจรรยารักษ์ ทองสมพร

-ปร.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

-วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาววนิดา ลิ่มมั่น

-ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555

-สต.ม. (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

-วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายกิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

– วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

-วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

10. อาจารย์นางสาวประถมจิต  ขจรเจริญกุล

-วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

-วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550

11. รองศาสตราจารย์นายกฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

-Ph.D.(Physics), Warwick University, UK 2537

-วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

12. รองศาสตราจารย์

นายชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

-D.Phil. (Condensed Matter Physics), University of Oxford, UK, 2542

-วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537

13. รองศาสตราจารย์นายหมุดตอเล็บ หนิสอ

-Ph.D. (Plasma Physics), Nagoya University, Japan, 2544

-M.Sc. (Plasma Physics), Nagoya University, Japan, 2537

-วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2533

14. รองศาสตราจารย์

นายสรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

-Ph.D. (Physics), Brown University, USA, 2547

-M.Sc. (Physics), Brown University, USA, 2543

-วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2539

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวพรรณศิริ ดำโอ

-Ph.D. (Physics), University of Lodz, Poland, 2558

-วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549

-วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2546

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวอัปสร บุญยัง

-ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553

-วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

17. อาจารย์นางสาวกชพรรณ กาญจนะ

-Ph.D. (เคมีเชิงฟิสิกส์), University of Notre Dame, USA, 2556

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (เคมี), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549

-วท.บ. เคมี, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายอุดมศักดิ์ ดรุมาศ

-วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

-วท.ม. (นิเวศวิทยา),  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540

-วท.บ. (วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวจันทิรา  รัตนรัตน์

-วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

-วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning OutcomePLO)

PLO1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO2 มีความสามารถในการทําวิจัยและผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

PLO3 สามารถสื่อสารทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO4 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณชั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นอย่างดี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2560 กล่าวคือ

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

2) มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีประสบการณ์การวิจัยหรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

2) มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรฯ นักศึกษาอยู่ในทั้งสองแผนการศึกษา สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  2. พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานขาย พนักงานที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งบริษัทวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 210,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 420,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 แบบทำวิจัยอย่างเดียว                       ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 แบบมีรายวิชาเรียนและทำวิจัย         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               36        หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ  
– รายวิชาสัมมนา 2*หน่วยกิต
2) หมวดวิทยานิพนธ์36หน่วยกิต
*ไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลการเรียนในระดับ S  
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              36      หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ  
– รายวิชาสัมมนา  2หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก12หน่วยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ์22หน่วยกิต