คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ทางสถิติชีววิทยา, Population genetics, Animal Behavior
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2030, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2030, 2005
E - mail mullica.jn@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์
รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2306, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2306, 2005
E - mail rjantira@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ Magnetic materials, composites and nanostructures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2055, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2055, 2005
E - mail chitnarong.siri@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
ความเชี่ยวชาญอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาปลาตีน, นิเวศวิทยาทางทะเล, แนวปะการัง, ป่าชายเลนและการอนุรักษ์, ดำน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2043, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2043, 2005
E - maildudomsak@mail.wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ Plant Molecular Systematics & Evolution and Zingiberaceae
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2037, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2037, 2005
E - mail nokchatchai@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ความเชี่ยวชาญEcoinformatics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2040, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2040, 2005
E - mailk.jaroensutasinee@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยารักษ์ ทองสมพร
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ Number Theory and Classical Analysis (Stability of Functional Equations)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2087, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2087, 2005
E - mail tjanyarak@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ความเชี่ยวชาญ-Bone-like materials; Hydroxy/Fluoro apatite
-Bioactive Glass with Hierarchical Pore Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2979, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2979, 2005
E - mailupsorn.bo@mail.wu.ac.th