คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ทางสถิติชีววิทยา, Population genetics, Animal Behavior
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2030, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2030, 2005
E - mail mullica.jn@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2306, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2306, 2005
E - mail rjantira@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ Magnetic materials, composites and nanostructures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2055, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2055, 2005
E - mail chitnarong.siri@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ
ความเชี่ยวชาญ Number Theory and Classical Analysis (Stability of Functional Equations)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2931, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2931, 2005
E - mail mnisoa@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ Plant Molecular Systematics & Evolution and Zingiberaceae
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2037, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2037, 2005
E - mail nokchatchai@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ความเชี่ยวชาญEcoinformatics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2040, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2040, 2005
E - mailk.jaroensutasinee@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยารักษ์ ทองสมพร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ Number Theory and Classical Analysis (Stability of Functional Equations)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2087, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2087, 2005
E - mail tjanyarak@gmail.com
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ความเชี่ยวชาญ Use of natural products from seeds of Arecaceae family and Elucidation of chemical compounds from seeds of Arecaceae family, including purification by chromatography
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2089, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2089, 2005
E - mail spilan@mail.wu.ac.th
Facebook Comments