รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

อาจารย์

ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี