สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเรียนแบบ Active Learning ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสาขาวิชา เคมี มีทั้งหมด 4 แขนงวิชา คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (สาขาเคมีอนินทรีย์)

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง

อาจารย์ (สาขาเคมีอนินทรีย์)

รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

อาจารย์ (สาขาเคมีอนินทรีย์)

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ดร.ปิลันธน์ แสนสุข

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา