สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเรียนแบบ Active Learning ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสาขาวิชา เคมี มีทั้งหมด 4 แขนงวิชา คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (สาขาเคมีอนินทรีย์)

รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์

อาจารย์ (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ

อาจารย์ (สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์)

ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ดร.ปิลันธน์ แสนสุข

อาจารย์ (สาขาเคมีอินทรีย์)

ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ

อาจารย์ (สาขาเคมีอนินทรีย์)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ

อาจารย์ (สาขาเคมีอนินทรีย์)

ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ

อาจารย์ (สาขาเคมีอนินทรีย์)

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา