หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Master Program in Data Science and Artificial Intelligence (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อย่อ : วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Science (Data Science and Artificial Intelligence)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Data Science and Artificial Intelligence)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการคำนวณชั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นอย่างดี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2560 กล่าวคือ

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

2) มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีประสบการณ์การวิจัยหรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

2) มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563

ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรฯ นักศึกษาอยู่ในทั้งสองแผนการศึกษา สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผู้ช่วยวิจัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  2. พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานขาย พนักงานที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งบริษัทวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 210,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 420,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 แบบทำวิจัยอย่างเดียว                  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 แบบมีรายวิชาเรียนและทำวิจัย         ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข แบบมีรายวิชาเรียนและทำการค้นคว้าอิสระ       ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              

39       

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

   

– รายวิชาบังคับ

3*

หน่วยกิต

– รายวิชาสัมมนา

3*

หน่วยกิต

2) หมวดวิทยานิพนธ์

39

หน่วยกิต

*ไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลการเรียนในระดับ S

   

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              

39

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

   

– รายวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

– รายวิชาสัมมนา

3*

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

3) หมวดวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              

39

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

   

– รายวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

– รายวิชาสัมมนา

3*

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

3

หน่วยกิต