นางสาวสุวภัทร บุญผาสุข

นักวิชาการสาขาฟิสิกส์

นางสาววศินี แซ่ตัน

นักวิชาการสาขาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ

นักวิชาการสาขาชีววิทยา

นายวรากร คงมณี

นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์

นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์

นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ดร. ไรนา ปันตะ

ผู้ช่วยสอนสาขาเคมี

นายธวัชชัย บัวทิพย์

ผู้ช่วยสอนสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ