นักวิชาการ

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม
นักวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2056, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2056, 2005
E - mail panchuti@gmail.com
นายวรากร คงมณี
นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailWarakon6449@gmail.com
นางสาวสุวภัทร บุญผาสุข
นักวิชาการสาขาฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2947, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2947, 2005
E - mailsboonphasuk@gmail.com
นางสาววศินี แซ่ตัน
นักวิชาการสาขาเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailwasinee.sa@mail.wu.ac.th
นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
นักวิชาการสาขาชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailpsupapor@mail.wu.ac.th
นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailoratip.wa@wu.ac.th
ดร. ไรนา ปันตะ
ผู้ช่วยสอนสาขาเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailraina.pa@wu.ac.th
นายธวัชชัย บัวทิพย์
ผู้ช่วยสอนสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2075, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2075, 2005
E - mailthawatchai.bu@wu.ac.th