ปรัชญาและอัตลักษณ์

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กำหนด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม และบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

 

2. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”

คนดี หมายถึง บัณฑิตผู้มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา มีภาวะผู้นํา

คนเก่ง หมายถึง บัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร์างสรรค์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

3. อัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ที่เรียกว่า SMART เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้จำเพาะ ทำให้รู้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้รู้ว่าเราควรใช้วิธีการอย่างไร รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาได้ และสามารถทำการแก้ปัญหาให้เสร็จตามเวลา

S = Specific เป็นผู้รู้ รู้ว่าอะไรควรทำ

M = Measureable เป็นผู้ที่ทำได้ รู้ว่าต้องทำอย่างไร

A = Achievable เป็นผู้บรรลุ รู้ว่าตัวเองทำได้หรือไม่

R = Relevant เป็นผู้เชื่อมโยง รู้ว่าทำไมต้องทำ

T = Time-Oriented เป็นผู้รู้เวลา รู้ว่าควรทำเมื่อไหร่

4. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีปรัชญาซึ่งเป็นหลักคิดในการทำงานว่า “วิทยาศาสตร์ สร้างคน สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี”

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับสากล

พันธกิจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ

  • ด้านการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
  • ด้านการวิจัย
  • ด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์กำหนดค่านิยมหลักในการทำงานตามอักษรย่อ SCIWU ดังคำอธิบายต่อไปนี้

  • การรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
  • การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
  • การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • การมีปัญญา (Wisdom)
  • การรวมเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

เอกลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม